قوانین و مقررات

- خریدار بلیت صرفا می‌بایست شماره ملی تماشاگر را وارد کند.
- برای ورود به ورزشگاه ارائه‌ی اصل کارت ملی الزامی است.
- امکان استرداد بلیت وجود ندارد.