قوانین و مقررات

خریدار بلیت صرفا می ‌بایست شماره ملی تماشاگر را وارد کند.
برای ورود به ورزشگاه ارائه‌ی اصل کارت ملی الزامی است.
امکان استرداد بلیت وجود ندارد.